Правила и Условия

Общи Условия за Използване на Сайта Casinoslots.bg

Тези Общи условия уреждат отношенията между вас (“Вие”, “Вас”, “Ваш”) и Паттрафик ЕООД, ЕИК 207542482, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. Христо Ботев № 44, вх. А, ап. 4, имейл: support@casinoslots.bg (“ние”, “нас”, “наш”), възникващи при посещаване и използване на оперирания от нас сайт casinoslots.bg (“Сайт/а”) и представеното на него съдържание и предоставяни чрез него услуги (заедно “Услуги/те”).

Тези Общи условия са задължителни за всички посетители и потребители на Сайта. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте се запознали с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно. В случай че има разпоредби от тези Общи условия, с които не сте съгласни, молим да преустановите използването на Сайта.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Услугите, предоставяни чреза Сайта, са с развлекателна цел и не представляват хазартни игри. Ние не извършваме дейност, подлежаща на регулация от Национална агенция за приходите и лицензиране съгласно Закона за хазарта. На Сайта са предоставени единствено връзки (линкове) към организирани от съответно лицензирани оператори онлайн хазартни игри, които не са наша собственост, не са провеждани, не са контролирани и не се съхраняват и управляват от нас. Повече за нашата отговорност за предоставените връзки към чужди уебсайтове прочетете по-долу в раздел “Отговорност за чуждо съдържание”.

1.2. Никой елемент от този Сайт и неговото съдържание не следва да се счита за приканване към участие в хазартни игри или да се приема и тълкува като обещание за реализиране на печалба. Ние поддържаме Сайта и предоставяме Услуги чрез него като част от професионално извършваната от нас стопанска дейност, свързана с разработване и развиване на интернет услуги и уебсайтове. Публикуваното на Сайта съдържание е съвкупност от събрани и анализирани от нас публично достъпни данни и е резултат от дългогодишния опит на членовете на нашия екип в областта на хазартните игри и онлайн залаганията.

1.3. Ако не е указано друго на Сайта или в тези Общи условия, предоставяните от нас Услуги са изцяло безплатни за Вас, не са обвързани с никакъв ангажимент за плащане към нас и имат чисто развлекателен характер. Съдържанието, което споделяме с Вас на Сайта, е грижливо подбрано и проверено. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност за пълнотата на публикуваното съдържание и липсата на каквито и да било грешки и неточности. Използването на представените на Сайта нас Услуги се извършва от Вас по Ваше усмотрение и на Ваша отговорност и не е свързано с каквито и да е ангажименти за нас, включително относно последиците от използването на нашите Услуги.

2. РАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

2.1. Услугите са предназначени само за дееспособни лица, навършили 18 години и не са предвидени за лица с установени хазартни зависимости или податливи на такива . Ние си запазваме правото да преустановим достъпа до Сайта, до отделни негови секции или до други сайтове, до които предоставяме връзки през Сайта, при установяване на нарушение на това правило.

2.2. Услугите се предоставят за ползване на Вас само за Вашите лични и нетърговски цели.

2.3. Използването на Сайта, какъвто и да е елемент от него или неговото съдържание и/ или на Услугите за търговски цели, включително, но не само, продажба, прехвърляне, отдаване под наем, лизинг, предоставяне на права на ползване на трети лица, разпространяване, както и всяко друго използване за комерсиални цели, независимо от формата и начина на използване, е забранено.

2.4. Забранена е и всяка форма на преработка, адаптация, превеждане и други видове промени по Сайта, елементи от него и/ или неговото съдържание и/ или на Услугите.

2.5. Не се разрешава дългосрочно запаметяване на данни от Сайта и/ или неговото съдържание, както и достъп до Сайта чрез автоматизирани или неорганични средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин.

2.6. Разрешено е използване на Сайта, всички негови елементи и/ или съдържание, както и на Услугите, в цялост или поотделно, само за законосъобразни цели, без да се накърняват права, законни интереси на трети лица, добрите нрави и практики при такъв вид употреба. Всяко използване за неправомерни или неразрешени цели може да доведе до предприемане на правни действия срещу Вас.

2.7. Без предварително писмено съгласие от нас не е разрешено поставяне на връзки (линкове) към Сайта, отделни негови секции или каквото и да е било съдържание от него.

2.8. Вие носите отговорност за всяка злоупотреба със Сайта, който и да е елемент от него и/ или от неговото съдържание и/ или с Услугите, които предоставяме чрез него. Запазваме си правото: (1) да наблюдаваме Сайта за нарушения на настоящите Общи Условия и нарушения на поетите от Вас задължения и отговорности; (2) да предприемем подходящи правни действия в случай на нарушения на приложимото законодателство или тези Общи Условия; (3) по наше собствено усмотрение да откажем, ограничим достъпа до и/или наличността на Сайта; както и (5) да оперираме и управляваме Сайта по какъвто начин сметнем за добре, за да защитим нашите права и собственост и да подобрим функционалността му. Ето защо, ако Ви стане известна злоупотреба с Услугите, със Сайта или отделни елементи от него и неговото съдържание, молим да ни уведомите за това незабавно на посочените по-горе в тези Общи Условия данни за контакт.

3. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ

3.1. Молим да имате предвид, че следните действия и/ или бездействия могат да доведат до носене на отговорност от Вас: (1) всяко използване на Сайта и/ или Услугите, несъвместими с тяхната цел, както е описано в тези Общи Условия; (2) всяко нарушение на тези Общи Условия или на разпоредби от приложимото право при и/ или по повод използване на Сайта и/или Услугите; (3) всяко нарушение на права на трети лица, включително наши или на трети лица права на интелектуална собственост.

3.2. Без да се засягат други разпоредби от настоящите Общи Условия, ние си запазваме правото да предприемем всякакви приложими и подходящи правни действия, включително да претендираме от Вас да ни защитите и обезщетите от и за всякакви загуби, щети, отговорност, иск или претенция, които могат да възникнат за или срещу нас. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно в писмена форма за всякакви обстоятелства, които могат да доведат до всякакви искове, действия или производства срещу Вас във връзка с и/ или по повод използване на Сайта и/ или Услугите и да ни съдействате, за Ваша сметка, по всеки въпрос, за който Вие може да носите отговорност срещу нас.

4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНА ИНФОРМАЦИЯ (ЛИНКОВЕ)

4.1. На Сайта предоставяме достъп до съдържание на трети лица чрез електронни връзки (линкове). При това ние ще положим необходимата грижа да се запознаем и проверим съдържанието на трети страни, до което предоставяме достъп. Ние обаче не сме задължени да извършваме наблюдение на съдържанието, до което предоставяме достъп чрез линкове, нито да извършваме разследване за установяване извършването на неправомерна дейност, след като съдържанието е направено достъпно чрез публикуван на Сайта линк. Ето защо ние не носим отговорност за каквито и да било вредоносни последици, настъпили за Вас или трето лице, във връзка с или въз основа на дейност или съдържание, към които сме предоставили линк, без да сме знаели за противоправния характер на дейността или съдържанието, или без да са ни били известни фактите или обстоятелствата, които правят дейността или съдържанието явно противоправни.

4.2. Осъществяването на достъп до съдържание на трети лица, до което сме предоставили линкове, се осъществява от Вас по Ваше собствено усмотрение. Нищо в този Сайт не следва да се тълкува като подтикване за извършване на каквото и да било активно действие за напускане на Сайта и посещаване на чуждо съдържание, което сме направили достъпно чрез линк.

4.3. За противоправно, грешно или непълно съдържание и всички произтичащи от използване или неизползване на такова съдържание вреди отговорност носи само операторът на сайта, към който е предоставен достъп чрез линк. Ние не носим каквато и да е отговорност за противоправни действия и съдържание, към които само сме предоставили електронна препратка чрез линк.

5. НАШИТЕ ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

5.1. Ние създаваме, поддържаме, редовно проверяваме и актуализираме Сайта с всички негови елементи и съдържание, както и Услугите с необходимите и очаквани от нас грижа и внимание. Стремим се редовно да извършваме и правим достъпни модификации на нашите Услуги и на Сайта. Въпреки това не гарантираме, че Сайтът и Услугите са изцяло безгрешни, не съдържат непълноти по отношение на съдържанието и технологията и са годни за задоволяване на Вашите индивидуални очаквания и потребности.

5.2. Видът, обхватът и целите на Услугите са подробно описани на Сайта. Ние обаче изрично не гарантираме определена успяваемост или пригодност за определена цел на Сайта и Услугите, нито постигане на конкретни резултати при използване на Услугите.

5.3. До максималния допустим от приложимото към отношенията, възникнали при и по повод използване на Сайта и/ или Услугите, право обем нашата отговорност за всякакви вреди, включително, но не само, директни или индиректни, имуществени или неимуществени, на договорно или извъндоговорно основание, в следствие на или свързани с използването, възможността за ползване, забавяне на ползването, прекъсване на ползването или достъпността на Сайта и/или Услугите и/или всякакво съдържание, информация, софтуер и други елементи на Сайта, е изключена, а когато това не е допустимо - ограничена до допустимия от приложимото право минимум по отношение на формата на вината и/ или обхвата на отговорността.

5.4. Без да се засягат предходните или други разпоредби от тези Общи условия и повелителни норми на приложимото право, ние отхвърляме всякаква отговорност, както по отношение на основанието, така и по отношение на размера, за претърпени от Вас имуществени и други вреди, в т.ч. парични загуби, в следствие на участие в хазартни игри, правене на залози и извършване на каквито и да било действия, които решите да предприемете, следвайки предоставените на Сайта линкове към сайтове на трети страни и/ или използвайки предоставеното с Услугите съдържание на Сайта. Участието в хазартни игри, техните правила и последиците от такива участия се уреждат единствено от лицензираните организатори на такива игри, с които встъпвате в правнообвързващи отношения при посещение на сайтове, предлагащи онлайн хазартни игри и всякакви претенции, следващи от Ваши участия в подобни игри се уреждат между Вас и операторите на такива сайтове, респективно съгласно общите условия за използване на тези сайтове.

5.5. Молим да отправяте оплакванията си относно качеството на Сайта, Услугите или всякакви отклонения в ползването им по имейл до нас. При получаване на такова оплакване ние, по наша преценка, може да предприемем корекции, отстраняване на грешки и непълноти, редакции, модификации и други такива поправки на Сайта и/ или Услугите, които са необходими за подобряване качеството и потребителския опит от използване на Сайта и Услугите. Тези наши ангажименти не пораждат претенции за Вас да искате от нас каквито и да е модификации по Сайта и/ или Услугите, нито може да претендирате извършването на такива в определен обем или срок. Извършването на модификации, дори ако е в следствие на отправено оплакване, не следва да се тълкува в наша вреда. За избягване на съмнение, ние не дължим каквито и да е обезщетения, неустойки и плащания от какъвто и да е вид във връзка с необходимост от или извършване на корекции, поправки, модификации, редакции и/или актуализации на Сайта и/ или Услугите.

6. УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

6.1. Сайтът и Услугите се предоставят в състояние “както са” и “както са достъпни”. Не гарантираме, че Сайтът и Услугите ще бъдат достъпни за използване от Вас по всяко време. Не сме задължени да поддържаме Сайта или да осигуряваме каквито и да корекции, актуализации или версии за нея. Въпреки това, ние си запазваме правото по всяко време по наша преценка и без уведомление до Вас да (i) променяме, ревизираме, актуализираме или по друг начин да модифицираме Сайта, съдържанието му, функционалностите му и/ или Услугите, включително, но не само, да направим Услугите възмездни, да ревизираме обхвата на Услугите и предоставянето им, временно или трайно да преустановяване достъпността до Сайта и/ или неговото съществуване; (ii) поправяме грешки, неточности, пропуски или да променяме и актуализираме информация на Сайта и/ или относно Услугите; (iii) извършваме поддръжка на Сайта, за да решаваме хардуерни, софтуерни или други проблеми. Извършените модификации, корекции, поддръжка и др., както са описани по-горе, могат да предизвикат прекъсване, забавяне или грешки при използване или в изпълнение на операциите на Сайта и/ или Услугите. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби, щети, пропуснати ползи, неудобства и други вредоносни последици от имуществен или неимуществен характер, договорни, деликтни или наказателни, причинени от липсата на възможност за Вас да достъпите или използвате Сайта и/ или Услугите в непроменена форма или по време на престой или в случай на прекъсване или прекратяване функционирането на Сайта и/ или предоставяне на Услугите.

6.2. Без да се засягат други разпоредби от тези Общи Условия, ние си запазваме правото по всяко време временно да преустановим или окончателно да прекратим оперирането на Сайта и/ или предоставянето на Услугите, включително, но не само, в случай на законодателни промени, разпореждания на компетентни публични органи, форсмажорни обстоятелства или когато има опасност по-нататъшното опериране и предоставяне на Сайта и/ или Услугите да доведе до финансови загуби за нас, без да дължим обезщетения, неустойки и каквито и да било плащания по тази причина.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Правата на интелектуална собственост, включително авторско право и сродни права, върху всички изходни кодове, бази данни, функционалност, софтуер, дизайни, аудио- и видео-съдържание, текстове, снимки и графики на Сайта, както и всички търговски марки и лога, показани на него (заедно „Съдържанието“) принадлежат на нас или са ни лицензирани. Вие имате ограничено право за достъп до Сайта и използването му само за Ваша лична, нетърговска цел. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи Условия или изрично договорено с нас, никакво използване на която и да е част от Сайта и Съдържанието с каквато и да е търговска или друга цел, несъвместима с предоставените Ви права за достъп и използване, включително, но не само копиране, възпроизвеждане, повторно публикуване, публично показване, декодиране, обратен инженеринг, превод, предаване, разпространение, продажба, сублицензиране, не е разрешено без нашето изрично предварително писмено съгласие.

7.2. Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на трети лица. Ето защо, ако считате, че с публикуване на Сайта на която и да е част от Съдържанието ние може да сме нарушили Ваши права на интелектуална собственост, молим да се свържете с нас по имейл за уреждане на въпросите Ви.

8. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Настоящите Общи Условия влизат в сила на датата на тяхното публикуване на Сайта, респективно на друга дата, посочена в тези Общи Условия, и остават в сила по време на Вашето използване на Сайта.

8.2. Без да се засягат други разпоредби от тези Общи Условия, ние си запазваме правото да откажем достъп до и използване на Сайта и Услугите на всяко лице и по всякаква причина по наша преценка, включително при нарушаване на която и да е разпоредба от тези Общи Условия или на приложимото право, като за целта можем да прекратим използването на Сайта без да дължим заради това обезщетения, неустойки или какъвто и да е вид плащания.

8.3. Независимо от прекратяване действието на тези Общи Условия и основанието за това, разпоредбите от тях, които по своята същност са предназначени да останат в сила и след прекратяването, включително разпоредбите относно ограничаване на отговорността, претенции за обезщетения и плащания и др., запазват действието си и след прекратяването.

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

9.1. Възникналите по повод посещението и използването на Сайта и/или Услугите правоотношения се уреждат от българското право. Договорен език е българският.

9.2. Спорове между нас и Вас, възникнали във връзка с използване на Сайта и/или Услугите, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова - от родово компетентния съд в град София.

9.3. Когато е приложимо изборът на приложимо право и подсъдност не Ви лишават от защитата, която ползвате съгласно повелителни законови разпоредби, които не могат да бъдат дерогирани чрез избор на приложимо право и подсъдност.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите Общи Условия представляват цялото споразумение между Вас и нас. В случай че не упражним или не приложим някое право или разпоредба от тези Общи условия, това не означава отказ от това право или разпоредба.

10.2. Ако някоя разпоредба на тези Общи Условия е или стане недействителна или неприложима, това не засяга действителността и приложимостта на останалите разпоредби и тези Общи условията в цялост.

10.3. Ние си запазваме правото да правим промени или модификации на тези Общи Условия по всяко време. За всички взаимни претенции, възникнали по повод Вашето използване на Сайта, настоящите Общи условия се прилагат изключително във версията, действаща към момента на съответното използване. Вашата отговорност е да преглеждате периодично тези Общи условия и да се информирате за актуализацията им.

AI Avatar
Аз съм Казино Мастър – вашият AI казино асистент за персонализирани съвети и решения.
Website Logo